Publicaties

Heeft u interesse in één of meerdere boeken dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier

De Koning der ere
De Levensvorst van het kruis tot de troon
(Buren J.C. van)

Toen de schrijver in 1976 de Bijbel opende bij Lukas 24, opende de Heere Jezus ook zijn ogen en verstand. En wist hij: U bent Mijn Heere, door Uw genade roem ik Uw eigendom te zijn. Hij wil je meenemen op reis door de Bijbel om samen te ontdekken wat over Christus geschreven is. Zodat je in verwondering uitroept: Wie is Hij, de Vredevorst? De Raadsman, de Man door Wie God Zijn raadsbesluiten al heeft uitgevoerd en zal uitvoeren. Maranatha!

ISBN nr. 9789491797699
Download als E-book of PDF

De geestelijke strijd door de eeuwen heen.
vanaf de hof van Eden tot Armageddon (Buren J.C. van)

Heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde? Dat was de verzuchting van Job, zo’n 3500 jaar of nog langer geleden (zie Job 7:1). En daarbij dacht hij niet zozeer aan de strijd om het bestaan als wel aan de geestelijke strijd, een strijd waarin elk mens betrokken is. Namelijk de grote, kosmische strijd tussen God en de satan, tussen Gods engelen en die van de tegenstander. Dat is het onderwerp van dit boek, dat ons meeneemt naar het begin van de Bijbel en vervolgens dit conflict beschrijft tot aan het einde der tijden.

ISBN nr. 9789491797118
Formaat: A5 – 107 blz.

Download als: E-book of PDF


Het leven tot in eeuwigheid
Op weg naar onze eindbestemming (Buren J.C. van)

Met de Bijbel in de hand willen wij u meenemen op een reis door de tijd. En nog verder: tot in de verblijfplaats na het sterven, zowel van gelovigen als van ongelovigen, zelfs na de opstanding uit de dood. En ten slotte naar de plaats waar de mens voor eeuwig zal verblijven.

Wij zien het unieke plan van God, zowel met ons mensen, als met Israël en de volken, en in het bijzonder met de Gemeente. God zal alle dingen in de hemel en op aarde onder Christus als Hoofd samenbrengen, zodat mensen bij God kunnen wonen en Hij bij hen zal wonen. Dit is hét leven tot in eeuwigheid!

ISBN nr. 9789491797217
Formaat: A5 – 135 blz.

Download als: E-book of PDF


De uitgestoken handen van de Heiland
Verhalen en ervaringen van een evangelist (Buren J.C. van)

Zoals er loodsen zijn die de vaarweg weten om schepen door onbekend gebied te loodsen, en helpers om mensen die in nood verkeren te hulp te komen, zo wil ik u/je door deze brochure wijzen op de Heere Jezus, de Loods en de Redder. De Bijbel is ons kompas in alle gebeurtenissen. De Heere kan de stormen en de golven die in ons leven komen, bedaren en tot stilte brengen. En als we vastgelopen zijn of dreigen onder te gaan, wil Hij ons bij de hand nemen.

ISBN nr. 9789491797248
Formaat: Spec – 60 blz

Download als: PDF


Eens kom ik thuis in het Vaderhuis,
dankzij de Voorloper (Buren J.C. van)

Als mensen zijn we vanaf onze geboorte op reis door de wereld naar onze eeuwige bestemming. Dit is de realiteit van ons aardse bestaan. Een belangrijke vraag daarbij is: Waar is ons eeuwig huis, waar bevindt zich dat? Met onderstaand verhaal wil de schrijver graag een poosje met u oplopen en met u nadenken over ‘Wie’ we nodig hebben om veilig te kunnen aankomen op onze eindbestemming, dat is het Vaderhuis, de hemel. Of bent u soms op reis naar een andere plaats?

Formaat A6 24 blz.

Download als: PDF


Naar men meende…
De geslachtsregisters van Jezus Christus (Buren J.C. van)

Het bestuderen van de geslachtsregisters in de Bijbel is bedoeld om Gods handelen te laten zien in de geschiedenis van de mens, ondanks ons falen. We worden opgebouwd in het geloof als we – ook door middel van de geslachtsregisters – zien dat God alles bestuurt en Zijn beloften vervult. Zo zien we hoe het geslacht van David, waaruit de Heere Jezus zou worden geboren worden, niet is uitgestorven. Christus is op wonderlijke wijze na vierduizend jaar als de Zoon des mensen hieruit geboren.

ISBN/EAN 978-94-91797-18-7
Formaat: A5 – 40 blz

Download als: PDF


Vergeving.
Vergeving van zonde en herstel van relaties (Buren J.C. van)

Als een kostbare vaas kapot valt, noemt men dit ‘zonde’. Men bedoelt dan: Dit is wel heel jammer! In de Bijbel is zonde echter een kwestie van leven of dood, d.w.z. het is alles wat niet met de rechten van God overeenstemt. Met de Bijbel in de hand willen we in dit boek nagaan hoe de relatie tussen God en mensen door de zonde is verstoord, en welke verstrekkende gevolgen dit heeft.

ISBN/EAN 978-94-91797-28-6
Formaat: A5 – 108 blz.

Download als: PDF


Schatrijk in Christus.
Mijn identiteit in Hem (Buren. J.C. van)

Door het lezen in de Bijbel kun je de onnaspeurlijke rijkdommen ontdekken die God ons in Christus heeft geschonken en onze identiteit in Hem. Je ontdekt dan steeds nieuwe dingen en nieuwe aspecten van Gods wijsheid. Het gaat er niet om dat we dit voelen, maar dat we het mogen weten en er vervolgens uit gaan leven.

ISBN/EAN 978-94-91797-36-1
Formaat: A5 – 172 blz.

Download als: PDF


Het priesterschap van de christen
De praktijk van het priesterschap in het gezin en de gemeente
(Buren J.C. van)

Wat het maaltijd houden met Christus en het priesterschap van de christen inhoudt, en hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen in het gezin en in de gemeente, is het onderwerp van dit boek. Het is een bijzonder voorrecht voor christenen een geestelijk altaar te hebben en daar het Avondmaal te vieren. Het Pascha en de offerdienst onder het oude verbond zijn schaduwbeelden voor ons, die spreken van de verlossing en van het offer van Christus als het Lam van God.
Hierdoor kunnen wij meer inzicht krijgen in het werk van Christus en als priesters beter leren aanbidden. Onze priesterdienst vindt niet alleen plaats in het huis van God, de gemeente, maar begint dichtbij en wel in ons eigen huis. Daarom kijken we in deze studies over het priesterschap ook naar drie bekende priestergezinnen in de Bijbel.

ISBN/EAN 978-94-91797-40-8
Formaat: A5 – 132 blz.

Download als: PDF


Ons spreken met God
  Bijbelstudies in briefvorm over geloofszekerheid, bidden en getuigen als christen
(Buren J.C. van)

Je kent wellicht het gezegde: Door vragen wordt men wijs. De
antwoorden op vragen die gaan over onze relatie met God kunnen
we vinden in Zijn Woord. Met de Bijbel in de hand wil de schrijver
uitvoerig ingaan op de vragen die hem gesteld zijn.
Het zijn vragen die ook bij vele anderen leven. Over het spreken
van God tegen mensen: hoe Hij oproept tot bekering en geloof; en
over het vinden van geloofszekerheid. Vragen over het gebed: dus
ons spreken tot God, hoe iemand tot God kan naderen, hoe je Hem
aanspreekt en de kracht van het gebed ondervindt.
En ten slotte hoe je spreekt met anderen over je geloof. Wie ook dit
geloof bezit, deelt met jou in de vreugde van het kennen van God
als onze Vader, en van de Heere Jezus als onze Redder en Heere.
Maar hoe moet je eigenlijk getuigen van Hem en het hart bereiken
van anderen die nog geen vrede met God hebben?
ISBN/EAN 978-94-91797-47-7
Formaat: A5 – 60 blz

Download als: PDF


Abraham, de man die God geloofde
Het verhaal van Abraham in de Bijbel
(Buren J.C. van)

Abraham heeft niet alleen een talrijk lichamelijk nageslacht gekregen, maar ook een groot geestelijk nageslacht uit alle volken. Wandelen in de voetsporen van Abraham betekent dat wij God geloven op Zijn Woord. Het wil niet zeggen dat we geen beproevingen zullen krijgen. Het is een leven van wachten op God en verlangend uitzien naar een hemelse toekomst en een hemels Vaderland.

Formaat: A5 – 74 blz.

Dowload als: E-book of PDF


Wat zegt de Bijbel over…
Belangrijke thema’s in Bijbels licht
(Buren J.C. van)

Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke Bijbelstudie en voor Bijbelstudiekringen. Belangrijke thema’s over het eerste onderwijs met betrekking tot Christus worden toegelicht. Zoals de vragen: ‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam’, en ‘waarmee bent u dan gedoopt?’
Het gaat ook over vasten en handoplegging. Hoe wij toegewijd aan God kunnen leven, en daarbij alleen Zijn wil zoeken en ons zo nodig onthouden van overigens goede dingen. Daarbij komen er allerlei leringen op ons af en het is soms verleidelijk zich hiermee één te maken. Wat zijn dode werken, en wat betekent het in figuurlijke zin om je één te maken met Christus offer.
Een goede begeleiding door oudsten is voor ons onontbeerlijk. Maar laten we niet denken dat de morele eigenschappen die we in hun profielschets vinden alleen voor oudsten gelden, en dat zij een soort super-christenen zijn. Ontdek de kenmerken die de levensstandaard moeten zijn voor iedere gelovige!

ISBN/EAN 978-94-91797-51-4
Formaat: A5 – 136 blz.

Download als: E-book of PDF