Het werk van de Heilige Geest, wat zegt de Bijbel hierover?

‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?’

(…) ’als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem’.

‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was’.

Handelingen 19:2; Romeinen 8:9; Johannes 7:38-39

Bovenstaande teksten tonen aan hoe belangrijk het is om te weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, toen je tot geloof bent gekomen. Je mag dan weten dat de Geest van God, evenals de vrouw in Lukas 15 die met een lamp een penning zocht en vond, jouw levenshuis en de schuilhoeken van je hart heeft schoongeveegd en in Gods licht heeft gebracht. En zoals deze vrouw blij was samen met anderen, zo is de Heiland blij met jou, een verloste zondaar. Hij is verheugd dat Hij door Zijn Geest in je kan wonen; en Hij geeft je de zekerheid dat je verlost bent uit de macht van de duisternis. Je bent nu het eigendom van Hem, Die jou zo heeft liefgehad. Je bent voor eeuwig met Hem verbonden, zoals die gevonden penning aan de hals van de vrouw hing. Je behoort voortaan bij Hem en Hij heeft de regie over je leven overgenomen, zodat je Hem en je medegelovigen uit liefde kunt dienen