Handoplegging, wat zegt de Bijbel hierover?

‘Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen, van de handoplegging (…)’.

‘Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan de zonden van anderen’.
Hebreeën 6:1-2; 1 Timotheüs 5:22

Handoplegging is een symbool van gemeenschap
Handoplegging is geen bijzonder kenmerk van de christelijke leer.
Het speelt in het christendom slechts een ondergeschikte rol. Het was een gebruik dat bij de Joden algemeen bekend was en waarvan iedereen de betekenis begreep.
Het opleggen van handen heeft zeker geen magische betekenis, dat vinden wij noch in het Oude noch in het Nieuwe Testament. Het is een symbolische handeling, evenals het geven van de rechterhand van de gemeenschap.