Dopen, wat zegt de Bijbel hierover?

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen”.


“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen (…)”.


Matteüs 28:19; Hebreeën 6:1-2

Ga heen en onderwijs hen.
Nadat de Heere Jezus is teruggekeerd naar de hemel, hebben Zijn discipelen gehoor gegeven aan Zijn opdracht. Zij moesten wereldwijd het evangelie gaan prediken, te beginnen in Jeruzalem. Daarna moesten zij hen die tot bekering en geloof waren gekomen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen onderwijzen om alles wat Hij hun geboden had in praktijk te brengen.