De Openbaring van Jezus Christus

De onthulling van het profetische woord

Aantekeningen bij Bijbelstudies door Jan van Buren

‘Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’ Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.
Amos 3:7; Openb. 19:10


Het profetische woord
Het boek Openbaring is een uniek Boek, het verschaft inzicht aan gelovigen op de glorieuze toekomst van Christus. Na Zijn dood en opstanding keerde de Heere Jezus Christus terug naar de hemel. In dit boek vinden we een beschrijving van Hem als de Mensenzoon, die als Rechter zal verschijnen en daarna als Koning der koningen op aarde zal regeren. Over dit Messiaanse rijk vinden we veel details in het Oude Testament. We lezen in het boek Openbaring van de dingen die vooraf gaan aan Zijn wederkomst naar de aarde. Nu zucht de schepping onder de gevolgen van de zondeval. Spoedig bewerkt God een nieuwe geboorte van de schepping: de herstelling van alle dingen (Rom. 8:19-22; Matt. 19:27; Hand. 3:19-26).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.